Visie

OP HET NIVEAU VAN DE LERENDE

Onze leerlingen krijgen alle kansen en worden gestimuleerd om te leren. Ze maken vanuit de kennis van de eigen talenten, interesses en mogelijkheden de juiste schoolloopbaankeuzes om een voor hen zo hoog mogelijke en gepaste kwalificatie te bereiken.

We werken zowel in de kleuterschool als in de lagere school aan een krachtige ontwikkeling van zelfgestuurd leren.  We ondersteunen onze leerlingen en houden maximaal rekening met hun talenten, welbevinden, mogelijkheden en leerstijlen.

Binnen de pedagogische visie van Scholengroep Fluxus willen we leerlingen opvoeden tot gekwalificeerde, zelfstandige, kritische, creatieve en ondernemende persoonlijkheden. Hiervoor willen onze leerlingen de gelegenheid geven om o.a. actief, zelfontdekkend, sociaal en/of zelfregulerend te leren. Dit zijn een aantal bouwstenen die wij centraal stellen in onze lessen en ons helpen om leerlingen te wapenen voor de toekomst en extra leerwinst na te streven.

Actief-creatief

Leerlingen worden uitgedaagd met actieve lessen, zowel in het doen als in het denken. Al doende leert men immers meer. We stimuleren onze leerlingen ook om problemen niet uit de weg te gaan.

Fysische activiteit

 • Al doende: de activiteit ligt bij de leerling.
 • Hands on: de activiteit nodigt uit om te doen.

Mentale activiteit

 • Gericht op creatief denken: de leerling gaat op zoek naar oplossingen.
 • Leerstrategieën voor het oplossen van abstracte problemen toepassen: concreet – schematisch- abstract.
 • Kiezen voor het inzichtelijk verwerken van de leerstof.

Zelfontdekkend

Leerlingen gaan zelf op onderzoek om tot nieuwe inzichten en besluiten te komen.

Onderzoeken: vanuit een fenomeen of probleem

 • Formuleren van een onderzoeksvraag (hypothese).
 • Onderzoek uitvoeren (experiment of observatie).
 • Resultaten vastleggen (grafiek, schema, tekst,…).
 • Resultaten analyseren en interpreteren.
 • Conclusie formuleren.

Opzoeken: informatie verwerven en verwerken leidt tot een actieve opdracht

 • Bronnen gebruiken (boeken, websites,…).
 • Personen raadplegen (experten, getuigen, enquêtes,…).
 • Excursies (stadsbezoek, externe expertisecentra, musea,…).

Betekenisvol

In het leerproces verliezen we de realiteit niet uit het oog. Leerlingen worden klaargestoomd voor het echte leven door te leren uit en met situaties uit het dagelijkse leven.

Levensecht leren

 • De leertaak heeft een link met het dagelijkse leven.
 • De leertaak is authentiek, d.w.z. heeft een betekenis voor de leerlingen.
 • De leertaak is contextgebonden, d.w.z. sluit aan bij een sociale, culturele of historische context.
 • De leertaak is motiverend.

Aansluiten bij de belevingswereld

 • De leertaak gaat uit van interesses van leerlingen.
 • De leertaak gaat uit van de actualiteit.
 • De leertaak gaat uit van vragen die leven bij de leerlingen.
 • De leertaak speelt in op specifieke talenten bij de leerlingen.

Sociaal

Leren van en met elkaar is belangrijk in het leerproces. Vanuit interactie worden kennis en vaardigheden verdiept en nieuwe inzichten opgebouwd.

Samen werken

 • Leerlingen werken actief samen met andere leerlingen

Van elkaar leren

 • Leerlingen leren van andere leerlingen

Met elkaar leren

 • Leerlingen leren actief samen met andere leerlingen

Zelfregulerend

Leerlingen worden uitgedaagd om taken en opdrachten zelf te plannen en te organiseren vanuit hun eigen verantwoordelijkheid. De leerling onderneemt zelf initiatieven, toont doorzettingsvermogen en past zijn leerproces aan. Hierdoor vormt hij de basis voor levenslang leren.

Verantwoordelijk voor het eigen leren

 • De leerling past zijn leerstrategieën aan.
 • De leerling beheert zijn leertijd.
 • De leerling organiseert taken: hij plant, voert uit en stuurt bij.

Verantwoordelijk voor het curriculum

 • De leerling kiest mee taken, leerinhouden en doelen.

Zelfreflecterend

In het leerproces stimuleren we de leerling om te reflecteren wie hij is, wat hem motiveert, wat hem gemakkelijk afgaat en waar nog uitdagingen liggen. Op die manier leert de leerling zijn leerproces te evalueren, bij te sturen en positieve studiekeuzes te maken.

Opdrachten die opgebouwd zijn vanuit criteria die zelfreflectie stimuleren.

 • De leerling kent vooraf gekende reflectiecriteria voor de opdracht.
 • De leerling krijgt binnen de opdrachten ruimte om te reflecteren.

Verantwoordelijk voor de evaluatie

 • De leerling kent de evaluatiecriteria van opdrachten.
 • De leerling bepaalt mee de evaluatiecriteria.
 • De leerling pas de evaluatiecriteria toe en doet aan zelfreflectie.

De leerlingen passen verschillende evaluatievormen toe

 • De leerling doet aan zelfevaluatie (leerlingen staan stil bij hun werking).
 • De leerling doet aan peerevaluatie (leerlingen geven elkaar feedback).
 • De leerling doet aan groepsevaluatie (leerlingen staan stil bij hun werken in groep).

OP HET NIVEAU VAN DE LEERKRACHT

Leraren ontwikkelen, mede op basis van de kennis van de eigen leerkrachtstijl, vaardigheden om in hun onderwijsactiviteiten zowel effectieve instructie als zelfontdekkend leren evenwichtig(er) in te bouwen.

Leraren creëren krachtige leeromgevingen, die zelfontdekkend leren mogelijk maken.

Leraren ondersteunen maximaal de leerlingen in hun leren, rekening houdend met de diversiteit aan talenten, mogelijkheden en leerstijlen.

 

OP HET NIVEAU VAN DE SCHOOL

Zoals elke school van onze scholengroep heeft het team zich gepositioneerd op het ‘continuüm instructief-zelfgestuurd leren’. Afhankelijk van onze ontwikkeling, instroom, mogelijkheden, enz., maken we keuzes en ondernemen we acties om op te schuiven op dat continuüm.

Vanuit een bevraging en bespreking tijdens een personeelsvergadering werden met het team volgende indicatoren gekozen om prioritair aan te werken:

Evenwicht leraar-gestuurde aanpak versus leerling-gestuurde aanpak

De mate waarin er een evenwicht bestaat tussen leerling- en leraargestuurd leren. Dit door te experimenteren met werkvormen, methodieken, organisatie, inbouwen van vrije momenten enz.

Gebruik van interactieve werkvormen

De mate waarin er een afwisseling is tussen werkvormen, afhankelijk van de vereisten van de opdracht: onderwijsleergesprek, partnerwerk, parallel groepswerk, complementair groepswerk. Tevens wordt ook de flexibiliteit in opstelling van stoelen en banken in deze indicator meegenomen.

Flexibel hanteren van lessenrooster

De mate waarin de beschikbare lestijden nauwgezet worden ingepland t.o.v. de mate waarin er ruimte wordt gemaakt om schotten van leergebieden te doorbreken. Dit door bijvoorbeeld een aantal lestijden flexibele werktijd aan te bieden, waarin leerlingen kans krijgen om aan zelfstandig aan de slag te gaan binnen een hoekenwerk of groepswerk.

De school kiest resoluut voor sterke en inspirerende leerkrachten en medewerkers die de visie in de praktijk kunnen omzetten. We enten het personeelsbeleid mede op die keuze (selectie, vorming, coaching, loopbaanbegeleiding, evaluatie …).

We ondersteunen onze leerkrachten in het opzetten van krachtige leeromgevingen door een doelgericht beleid rond infrastructuur, ICT en financiën.

We actualiseren ons beleid rond leerbegeleiding, rekening houdend met ontwikkelingen inzake gemeenschappelijke visie op leren en schoolinterne ontwikkelingen, en met de geleidelijke implementatie van het M-decreet.

Actief leren

We geven de kinderen de kans om al doende te leren. We laten ze zelf dingen opzoeken en dingen ontdekken. Bij de kleuters vertrekken we vooral vanuit de leefwereld van het kind. Dit trachten we bij zoveel mogelijk thema’s en/of projecten en in alle lessen toe te passen. We hechten dan ook reeds vanaf de kleuterschool veel belang aan volgende werkvormen: hoekenwerk, zelfstandig werk, groepswerk, partnerwerk en projectwerk.

Aandacht voor zorgbreedte

Onze school wil de kinderen die extra zorg/noden nodig hebben optimaal begeleiden. Zo houden we rekening met allerhande problemen, zowel op cognitief gebied (taal ‑ ,reken ‑, leesproblemen) als op sociaal en dynamisch ‑ affectief gebied (aandachts ‑,concentratie ‑,gedragsproblemen). Hierbij voorzien we differentiatie voor zowel de leerlingen die meer herhaling en inoefening nodig hebben als voor de meer- en hoogbegaafde kinderen. Dit doen we vaak in kleinere of aparte groepjes. De kinderen die er nood aan hebben krijgen extra hulpmiddelen als hulpfiches of aanschouwelijk materiaal.

Welbevinden van de leerlingen/leerkracht

Het ganse schoolteam legt de nadruk op het welbevinden van de leerling en de leerkracht. De kinderen moeten zich immers goed in hun vel voelen willen ze goede prestaties behalen. We moedigen dit aan door praatlessen in te lassen, waarbij de leerlingen durven te zeggen hoe ze zich voelen. In de kleuterschool werken we met de emotiethermometers en in de lagere school houden we een wekelijkse cirkel van vertrouwen. We proberen het zo aangenaam mogelijk te maken voor elk kind door een rustige klassfeer te creëren. Ook organiseren we GWP’s en werken we regelmatig klasdoorbrekend om het welbevinden te bevorderen. Zo komen de kinderen ook met de andere leerlingen en leerkrachten in contact en leren de oudere kinderen te zorgen voor de jongere leerlingen.

Gelijke kansen voor iedereen

Bij ons op school is iedereen gelijk. Iedereen krijgt gelijke kansen ongeacht de sociale, culturele of religieuze achtergrond. Elk kind behandelen we als gelijke en we zorgen ervoor dat alle leerlingen evenveel hulp of verrijking krijgen indien ze dit nodig hebben.

Brede vorming

We geven onze leerlingen een brede kijk op de wereld dit in alle thema’s en op alle gebieden. We werken niet alleen aan het cognitieve aspect maar ook het sociaal- emotionele en het dynamisch-affectieve wordt niet uit het oog verloren.